Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning = diskriminering från den 1 januari 2015

Från den 1 januari 2015 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet klassas som diskriminering. Förbundet att diskriminera personer med funktionsnedsättning genom bristande tillgänglighet gäller många samhällsområden, men det finns undantag. För att det ska vara fråga om diskriminering krävs också att skäliga åtgärder inte vidtagits för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

Vem omfattas av bestämmelsen?

En person med funktionsnedsättning har enligt de nya reglerna rätt att ställa krav på tillgänglighet på olika verksamheter i samhället.

Den som är ansvarig för en verksamhet är å sin sida skyldig att vidta skäliga åtgärder för att verksamheten ska vara tillgänglig för en person med funktionsnedsättning.

För företag med färre än tio anställda och privatpersoner som erbjuder varor och tjänster gäller inte förbudet. Däremot omfattas alla företag inom hälso- och sjukvården, det vill säga även om de har färre än tio anställda.

Tillgänglighetsgruppen.se tycker att detta är lång ifrån tillräkligt.

 Men det är en början...