Onsdagen den 15 november deltog Tillgänglighetsgruppen.se i en dialog för att höra alla

brukares synpunkter på hur verksamheten på handikappbadet i Malmö ska bedrivas långsiktigt.

Att fritidsförvaltningen senast i mars 2018 återrapportera till nämnden utfallet av

föreslagna förändringar och då även föreslår hur verksamheten långsiktigt ska bedrivas.

 

Att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att i samråd med brukarrådet återkomma med förslag på ett nytt namn.

 

Ca 15 personer från olika berörda föreningar var närvarande.

Mötet leddes av enhetschef Inger Nikanorsson och evenemangschef P O Bergqvist

Det blev mycket diskussioner om det som varit. Att det under de senaste åren pågått en försämring av verksamheten. Möbler har bytts ut. Solsängarna är helt otillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Vissa utemöbler har ersatts av totalt otillgängliga fasta gruppmöbler.

 

Dessutom har man byggt ett marint kunskapscenter som heter SEA-U alldeles intill handikappbadet. Det har medfört att många buskar försvunnit och ytan ut mot sundet har minskats. Många oroade sig över att SEA-U skulle ta över handikappbadets lokaler.  

P O Bergqvist bedyrade att så inte är fallet. SEA-U har sina lokaler och de är anpassade efter sin verksamhet. Det man saknar är ett kaffe/kiosk men det finns ju på handikappbadet.

Mötet mynnade ut i att man bildar ett brukarråd för handikappbadet. Då det redan finns ett råd för funktionshinderfrågor i Malmö Stad så vore det lämpligt att man där hanterar frågorna om handikappbadet.

 

Anders Munke

Tillgänglighetsgruppen.se/RTP